Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Természettudományi és Informatikai Kar

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
E-mail Nyomtatás

Orvosi Fizika és Statisztika I.
2012/13 I. félév

kötelező kurzus


Vizsgatételek a szóbeli vizsgához - fizika (1.félév)
Vizsgatételek a szóbeli vizsgához - biostatisztika (1.félév)

A KURZUS ADATAI

Kurzus címe: Orvosi fizika és statisztika I.
Kreditérték: 4 kreditpont
Előadás: heti 3 óra – kurzus kódja: AOK-K051 – vizsgaforma: kollokvium

 • Hétfőn 8-10 a Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében (fizika)
 • Szerdán 11-12 a Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében (statisztika)
Gyakorlat/Szeminárium: heti 2 óra – kurzus kódja: AOK-K052 – vizsgaforma: aláírás
Kötelező irodalom:
 • Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi biofizika. Medicina Kiadó, 2006.
 • Reiczigel Jenő – Harnos Andrea – Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak. Nagykovácsi: PARS Kft., 2007
Az intézet követelményrendszerét, a tematikákat, tételsorokat és számos, az oktatással kapcsolatos információt a hallgatók az intézet internetes honlapján érhetik el:
http://www3.szote.u-szeged.hu/dmi/

A KURZUS CÉLJA

Az orvosi fizika tantárgy célja – tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését az orvostudománynak szinte minden területén – az orvosi tanulmányokhoz szükséges elméleti és gyakorlati fizikai ismeretek átadása.

A kurzus a középiskolai fizika ismeretekre épít; az orvosi tanulmányok számára hangsúlyos fejezetek átismétlése, kibővítése után az orvosi fizikai tudásanyag átadását célozza meg. Előkészítjük az életfolyamatok (mozgás, izomműködés, keringés, légzés, érzékelés, sejtszintű transzportfolyamatok stb.) megértéséhez szükséges legfontosabb fizikai alapokat, és az ezzel összefüggő további tanulmányok folytatását.

A biostatisztika előadás oktatásának célja, hogy a klinikai és kutatóorvosi területen alkalmazható, emelt szintű, gyakorlatban alkalmazható statisztikai ismereteket nyújtson a hallgatóknak. Bevezetjük az adat, adatgyűjtés fogalmát, bemutatjuk az adatfeldolgozás,  ábrázolás, -értelmezés lehetőségeit. Megismertetjük a hallgatókat a trendanalízis, hipotézisvizsgálat módszereivel, a leggyakrabban alkalmazott statisztikai próbákkal és azok alkalmazásával.

A heti 2 óra előadáshoz kéthetente 2 óra kiscsoportos szeminárium és 2 óra mérési gyakorlat párosul. A szemináriumok feladata az előadásokon elhangzottak megbeszélése és kérdések tisztázása.

A laboratóriumi mérések előkészítik az élettani jelenségek tanulmányozását, és modelleken keresztül az orvosi gyakorlatban felhasznált fizikai jelenségek és módszerek közvetlen megismerését szolgálják. A kiscsoportos mérési feladatok bevezetik a hallgatókat a kísérleti munkába, az adatfeldolgozás alapelveinek gyakorlati alkalmazásába.

Mindkét félév kollokviummal zárul. A számonkérés alapja az előadásokon elhangzottak és a gyakorlati segédanyagok.

A heti 1 óra Biostatisztika előadás mellé a kötelezően választható heti 2 óra Biostatisztikai számítások gyakorlat felvételét javasoljuk.

TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK

A tantermi előadások látogatása ajánlott, az előadások diáinak letöltése az előadás meghallgatását nem helyettesíti! A félév során legalább 6 alkalommal fogunk katalógust tartani; az a hallgató, akinek több mint 2 hiányzása van, nem érvényesítheti a félév közben szerzett bónuszpontjait a vizsgán (lásd később). A kurzus a félév végén kollokviummal zárul.

A gyakorlatok látogatása és az azokon való aktív részvétel kötelező. A gyakorlati kurzus teljesítését a gyakorlatvezető aláírásával igazolja; ez a gyakorlati aláírás a vizsgára bocsáthatóság kötelező föltétele! A gyakorlati aláírást csak azok a hallgatók szerezhetik meg, akik a félév során mind az 5 gyakorlatot teljesítették. A gyakorlatokhoz készített útmutatók elérhetők az Intézet honlapján (http://www3.szote.u-szeged.hu/dmi/ [Oktatás » Letölthető segédletek]). A hallgatók kötelesek az adott hétre kiadott útmutatóból előzetesen fölkészülni; nyilvánvaló fölkészületlenség esetén a gyakorlatvezető megtagadhatja a gyakorlati aláírást. A hallgatók kötelesek továbbá a laboratóriumban elhelyezett eszközöket, berendezéseket szakszerűen és elővigyázatosan használni. 

Igazoltan mulasztott gyakorlat pótlására vagy az adott oktatási héten másik tanulócsoportnál (ha a terem kapacitása és a meghirdetett oktatási nyelv lehetővé teszi), vagy a kijelölt időpontokban van lehetőség. Az 1-2. gyakorlatokat október 12-én 18:00 órakor, a 3-4. gyakorlatokat november 23-án 18:00 órakor, az 5. gyakorlatot a december 3-ával kezdődő héten lehet pótolni. A félév végén pótolatlan gyakorlattal rendelkező hallgató számára a kurzus teljesítése nem elfogadható, a következő tanévben újra teljesítendő.

A szemináriumokon való aktív részvétel kötelező. Az a hallgató, akinek igazolatlan hiányzása van, vizsgára nem bocsátható. Az igazolt hiányzással mulasztott szemináriumok pótlása a szemináriumvezető útmutatásai alapján történik. A kiemelkedő teljesítményt a szeminárium vezetője maximum 4 bónuszponttal jutalmazhatja, mely a demókon és a vizsgán elért pontokhoz hozzáadódik.

ÉVKÖZI SZÁMONKÉRÉS

A félév során két (számítógépes teszt formájú) demó megírására van lehetőség. A két demón elért eredmény alapján a félév végi vizsgára bónuszpont vihető: A két demón elérhető maximum 32 pontból elért

 • 8–11 pont esetén a vizsgára 1 pont
 • 12–15 pont esetén a vizsgára 2 pont
 • 16–19 pont esetén a vizsgára 3 pont
 • 20–23 pont esetén a vizsgára 4 pont
 • 24–27 pont esetén a vizsgára 5 pont
 • 28–32 pont esetén a vizsgára 6 pont

vihető, mely a vizsgán elért eredményhez hozzáadódhat. Fontos: csak az a hallgató érvényesítheti a bónuszpontjait, akinek az előadások során tartott katalógusok alapján legföljebb 2 hiányzása volt.

Az első demo a 7. effektív oktatási héten (október 15 – 19) az 1–5. előadások és az 1-2. gyakorlatok anyagából, a második demo a 13. effektív oktatási héten (november 26–30.) a 6-10. előadások és a 3-4. gyakorlatok anyagából történik az adott heti szeminárium vagy laboratóriumi gyakorlat keretében.

VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK 

A hallgatók a szemeszter végén számítógépes tesztvizsgát, kollokviumot tesznek. A vizsgára az ETR rendszerben kell jelentkezni. A megadott vizsganapokra való jelentkezések az ETR rendszerben automatikusan a vizsgát megelőzően 24 órával záródnak le. Ismételt vizsga letétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat általános rendelkezései alapján történik. Utóvizsga héten csak ismételt vizsgára van lehetőség. 

A fizika kollokviumon maximum 40 pont szerezhető. A végleges jegy megállapítása a vizsgán szerzett pontok és a bónuszpontok összege alapján, az alábbi táblázat szerint történik:

 • 0–22 pont: elégtelen
 • 23–27 pont: elégséges
 • 28–31 pont: közepes
 • 32–35 pont: jó
 • 36 pont fölött: jeles

A biostatisztika kollokviumon maximum 20 pont szerezhető. A végleges jegy megállapítása a vizsgán szerzett pontok alapján történik az alábbi táblázat szerint:

 • 0–9 pont: elégtelen
 • 10–11 pont: elégséges
 • 12–14 pont: közepes
 • 15–17 pont: jó
 • 18–20 pont: jeles

Alapvető ismeretek (ezek nem tudása esetén a vizsga sikertelen, függetlenül az egyéb teljesítménytől):

 • Átlag, standard deviáció, medián számolása konkrét (kevés számú) adatból.
 • Nullhipotézisek és alternatív hipotézisek megfogalmazása az egyes próbáknál.
 • A szignifikancia megállapítása táblázat alapján.
 • A szignifikancia megállapítása p-érték alapján.

A vizsga sikeresnek tekinthető, ha az alapvető ismeretekre helyesen válaszol, és az összpontszám legalább 50 %-át sikerül teljesíteni. 

A végleges jegy megállapításához a biostatisztika 1/3 és fizika 2/3 részben járul hozzá.

Ha akár a biostatisztika, akár a fizika részvizsga eredménye elégtelen, az a teljes tantárgy vizsgájának sikertelenségét vonja maga után.

 

RÉSZLETES TEMATIKA ÉS IDŐBEOSZTÁS 

 

  Téma (fizika/statisztika) Dátum Gyakorlat
1. Az Orvosi fizika tantárgyi követelményei, képzési célok, tartalom, forma. Fizikai ismeretek fontossága az életjelenségek, diagnosztika, terápia, kutatás szempontjából. szept. 3. Tantárgyi követelmények, tartalom, forma. Baleset- és tűzvédelmi oktatás.
Bari Ferenc bevezető előadása. Bevezetés. Példák a biostatisztikai problémákra és alkalmazásukra. szept. 5.
2. Az életjelenségek leírásához szükséges matematikai alapismeretek. szept. 10. Méréstani alapismeretek: a mérési hiba, a hiba terjedése származtatott mennyiségek esetén, mérések kiértékelése. Antropometriai mérések: testméretek (tömeg, magasság, felszín, térfogat, sűrűség)
Adattípusok, eloszlások. Saját kérdőív kitöltése a gyakorlatokhoz. szept. 12.
3. Az emberi test mechanikája. Merev és deformálható struktúrák mechanikája. Különböző mozgásformák leírása. szept. 17.
Adattípusok, alapstatisztikák az adattípusnak megfelelően (gyakoriságok, középértékek, szóródás mérőszámai), ábrázolási módok, pont-ábra korrelációhoz. szept. 19.
4. Mechanikai rezgések az élő szervezetben. Hullámtan alapjai. Doppler-jelenség. szept. 24. Erőmérés – fáradás, fizikai munka – ismerkedés a BIOPAC mérőrendszerrel, mérési adatgyűjtés, adatrendezés, -megjelenítés.
Valószínűség, populáció, minta. Feltételes valószínűség, diagnosztikai tesztek mérőszámai. szept. 26.
5. Hang-ultrahang: a fizikai jelenség leírása, ultrahang és szöveti kölcsönhatás jellemzése, orvosi alkalmazások alapjai. okt. 1.
Nevezetes eloszlások (egyenletes, binomiális, normális). A populáció elképzelése adott átlag és szórás alapján normális eloszlást feltételezve. Az átlag szórása, konfidenciaintervallumok. okt. 3.
6. Jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés. okt. 8. Elektrofiziológia I.: EMG. A mérhető elektromos jel és a kifejtett erő kapcsolata, linearizálás. Fáradásos vizsgálat.
Hipotézisvizsgálatok: egymintás és páros t-próba. okt. 10.
7. A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban. okt. 15.
Kétmintás t-próba, F-próba. okt. 17.
8.   okt. 22.  
ANOVA-modellek. okt. 24.
9. Az emberi test és a környezet termikus kölcsönhatásainak leírása. Hőmérséklet és mérése, hőmennyiség, hőterjedés. okt. 29.
Korrelációs és regressziós modellek, regressziók transzformációkkal. Hipotézisvizsgálatok a korrelációra és a regressziós együtthatókra. okt. 31.
10. Gázok, folyadékok áramlásának törvényszerűségei. nov. 5. Hanghullámok jellemzése: frekvencia, hangosság, hangteljesítmény
Khi-négyzet-próbák. Illeszkedésvizsgálat. nov. 7.
11. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis. nov. 12.
2×2-es táblázatok, esélyhányados, relatív kockázat, egyezés mérése kappa-statisztikával. nov. 14.
12. Transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai. nov. 19. Vérnyomás mérése: Korotkov-hangok, oszcillometriás elv. Folyadékoszlop hidrosztatikai nyomása.
Rangsoroláson alapuló próbák. nov. 21.
13. Elektromosságtan és mágnességtan az életfolyamatokban. nov. 26.
Túlélési analízis: halandósági táblák, Kaplan–Meier-módszer. nov. 28.
14. Bioelektromos jelenségek, sejtek biofizikája. dec. 3. Gyakorlatok pótlása
Összefoglalás, esettanulmányok és vizsgaelőkészítés. dec. 5.

 

A GYAKORLATOK RENDJE

 

 A gyakorlatok rendje

Prof. Bari Ferenc
intézetvezető


 

Módosítás dátuma: 2012. december 07. péntek, 14:40  

[English]      [German]

Belépés

Ki olvas minket?

Oldalainkat 8 vendég böngészi